Правила інтернет-магазину

Правила продажу товарів інтернет-магазину "Knopka.shop"

Термінологія.

Інтернет-магазин – сайт, який знаходиться за адресою www.knopka.shop, засіб для представлення або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронного правочину.

Електронна комерція – відносини, спрямовані на отримання прибутку, що виникають під час вчинення правочинів щодо набуття, зміни або припинення цивільних прав та обов’язків, здійснені дистанційно з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, внаслідок чого в учасників таких відносин виникають права та обов’язки майнового характеру.

Електронна торгівля – господарська діяльність у сфері електронної купівлі-продажу, реалізації товарів дистанційним способом покупцю шляхом вчинення електронних правочинів із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем.

Електронне повідомлення – інформація, представлена в електронній формі, надана учасником відносин у сфері електронної комерції з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем. Електронний договір – домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків та оформлена в електронній формі.

Електронний підпис одноразовим ідентифікатором – дані в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних особою, яка прийняла пропозицію (оферту) укласти електронний договір, та надсилаються іншій стороні цього договору.

Електронний правочин – дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків, здійснена з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем.

Інформаційні електронні послуги – платні або безоплатні послуги щодо оброблення та зберігання інформації, що надаються дистанційно з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем за індивідуальним запитом їх одержувача.

Покупець – дієздатна фізична або юридична особа, яка замовляє, купує товари і розміщує Замовлення в Інтернет-магазині; або дієздатна фізична або юридична особа, зазначена в Замовленні як одержувач Товару.

Зареєстрований покупець – Покупець, що надав про себе Продавцеві індивідуальну інформацію (Прізвище, Ім'я, По батькові/ Назву організації, адресу електронної пошти, номер телефону, адреса місця проживання/провадження господарської діяльності), яка може бути використана для оформлення Замовлення багато разів (дана інформація надається при оформленні Замовлення).

Продавець – організація або індивідуальний підприємець, який здійснює продаж товарів в Інтернет - магазині. У рамках цих правил Продавцем є ТОВ "ШПАНОВСЬКИЙ ІМПОРТ-ЕКСПОРТ", код за ДРФО 40526877, тел.: (0362) 62-01-95, п/р 26009054727249, у банку Рівненська філія ПАТ КБ ""ПРИВАТБАНК"", МФО 333391, Адреса: Україна, 33001, м. Рівне, вул. Княгиницького, будинок № 1, офіс 2, e-mail: market.knopka@gmail.com.

Комерційне електронне повідомлення – електронне повідомлення у будь-якій формі, метою якого є пряме чи опосередковане просування товарів, робіт чи послуг або ділової репутації особи, яка провадить господарську або незалежну професійну діяльність.

Одноразовий ідентифікатор – алфавітно-цифрова послідовність, що її отримує особа, яка прийняла пропозицію (оферту) укласти електронний договір шляхом реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі www.knopka.shop. Одноразовий ідентифікатор може передаватися суб’єктом електронної комерції, що пропонує укласти договір, іншій стороні електронного правочину засобом зв’язку, вказаним під час реєстрації у його системі, та додається (приєднується) до електронного повідомлення від особи, яка прийняла пропозицію укласти договір.

Реалізація товару дистанційним способом – укладення електронного договору на підставі ознайомлення покупця з описом товару, наданим продавцем у порядку, визначеному цим Законом, шляхом забезпечення доступу до каталогів, проспектів, буклетів, фотографій тощо з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, телевізійним, поштовим, радіозв’язком або в інший спосіб, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення покупця з товаром або із зразками товару під час укладення такого договору.

Суб’єкт електронної комерції – суб’єкт господарювання будь-якої організаційно-правової форми, що реалізує товари, виконує роботи, надає послуги з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, або особа, яка придбаває, замовляє, використовує зазначені товари, роботи, послуги шляхом вчинення електронного правочину.

Товар – об'єкт купівлі-продажу (річ), не вилучений і не обмежений в цивільному обороті і представлений до продажу в Інтернет-магазині за допомогою розміщення у відповідному розділі Інтернет-магазину.

Замовлення – належним чином оформлена заявка Покупця на купівлю Товарі, представлених на Інтернет-сайті магазину, відправлена через сайт , e-mail або повідомлений Покупцем Продавцю по телефону.

Кур'єрська служба доставки – юридична особа та/або індивідуальний підприємець, що надає Продавцю послуги з доставки Замовлень Покупцям.

2. Загальні положення

2.1. Справжні «Правила продажу товарів в Інтернет-магазині Knopka сайт www.knopka.shop (далі - «Правила») визначають порядок роздрібної купівлі-продажу Товарів через Інтернет-магазин.

2.2. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною право- і дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладення та виконання договору роздрібної купівлі-продажу.

2.3. Реєструючись на сайті, Інтернет-магазину Knopka, Покупець погоджується з Правилами, викладеними нижче.

2.4. Вище зазначені правила набувають чинності з моменту публікації на інтернет-сторінці www.knopka.shop.

2.5. Продавець залишає за собою право вносити зміни в ці Правила, в зв'язку з чим, Покупець зобов'язується регулярно відслідковувати зміни в Правилах, розміщених на сторінці Інтернет-магазину Knopka.

2.6. Покупець погоджується з цими Правилами при реєстрації, оформленні Замовлення, або при наборі відповідного номера телефону (за оформленні Замовлення по телефону).

2.7. Діюча версія Правил розміщена на сайті Інтернет-магазину Knopka.

2.8. Доставка замовлень здійснюється тільки на території України.

2.9. Замовлення створюються в Інтернет-магазині за адресою www.knopka.shop

2.10. Продавець товарів, робіт, послуг в електронній комерції під час своєї діяльності та у разі поширення комерційного електронного повідомлення забезпечує прямий, простий, стабільний доступ інших учасників відносин у сфері електронної комерції до такої інформації: прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця; місце реєстрації та місце фактичного проживання фізичної особи-підприємця; адреса електронної пошти та/або адреса Інтернет-магазину; реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи – підприємця; щодо включення податків у розрахунок вартості товару, роботи, послуги та, у разі доставки товару, - інформація про вартість доставки; інші відомості, що відповідно до законодавства підлягають оприлюдненню.

2.11. Продавець під час вчинення електронного правочину забезпечує зі свого боку повну відповідність предмета електронного договору, погодженого сторонами, кількісним та якісним характеристикам.

3. Реєстрація в Інтернет-магазині.

3.1. Покупець товарів, у Інтернет-магазині Knopka за обсягом своїх прав та обов’язків прирівнюється до споживача у разі укладення договору поза торговельними або офісними приміщеннями та у разі укладення договору на відстані відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

3.2. Покупець товарів, у Інтернет-магазині Knopka, який приймає (акцептує) пропозицію Продавця щодо укладення електронного договору, зобов’язаний повідомити про себе інформацію, необхідну для його укладення.

3.3. Фізична особа повинна надати інформацію про себе, необхідну для вчинення електронного правочину, створення електронного підпису, ідентифікації в інформаційній системі Інтернет-магазину Knopka, шляхом введення (створення) особою спеціального набору електронних даних, а також вчинення інших дій у такій системі.

3.4. Оформити Замовлення в Інтернет-магазині Knopka можуть Покупці, які заповнили форму Замовлення товару на сайті магазину.

3.5. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Покупцем при реєстрації на сайті www.knopka.shop (оформленні замовлення).

3.6. Покупець, що реєструється в Інтернет-магазині Knopka, отримує індивідуальну ідентифікацію шляхом надання логіна і пароля. Індивідуальна ідентифікація Покупця дозволяє уникнути несанкціонованих дій третіх осіб від імені Покупця і відкриває доступ до додаткових сервісів. Передача Покупцем логіна і пароля третім особам заборонена, Покупець самостійно несе відповідальність за всі можливі негативні наслідки, у разі передачі логіна і пароля третім особам.

3.7. Оформлення замовлення Покупцем можливо після надання Продавцю своєї згоди на передачу, збір, обробку, використання, накопичення і зберігання його персональних даних.

3.8. Продавець підтверджує, що всі персональні дані, отримані від зареєстрованих Покупців, що не будуть розголошуватися, передаватися третім особам.

4. Оформлення та терміни виконання Замовлення

4.1. Інформування потенційних покупців щодо товарів, робіт, послуг здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про рекламу» та може здійснюватися шляхом надсилання комерційних електронних повідомлень.

4.2. Пропозиція укласти електронний договір (оферта) має містити істотні умови, передбачені законодавством для відповідного договору, і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов’язаною у разі її прийняття.

4.3. Замовлення Покупця може бути оформлений через мережу Інтернет, а також за допомогою телефонного зв'язку. Мінімальне замовлення – 200грн.

4.4. Пропозиція укласти електронний договір (оферта) може бути зроблена шляхом надсилання комерційного електронного повідомлення, розміщення пропозиції (оферти) у мережі Інтернет або інших інформаційно-телекомунікаційних системах.

4.4.1. При оформленні Замовлення через мережу Інтернет Покупець заповнює електронну форму Замовлення і відправляє сформований Замовлення Продавцю допомогою мережі Інтернет.

4.4.2. Без заповнення Покупцем електронної форми замовлення в повному обсязі, замовлення Покупця не може бути оброблений і виконаний Продавцем.

4.4.3. Погоджений Сторонами Замовлення відправляється Покупцеві на наданий їм адресу електронної пошти.

4.4.4. Оформити Замовлення за допомогою телефонного зв'язку, Покупець може по № телефону Інтернет-магазину Knopka:+38(067)364-18-63, +38(096)555-62-27, +38(050)555-62-26, +38(073)300-06-22.

4.5. Після отримання Замовлення Продавець погоджує дані Замовлення з Покупцем по телефону , у тому числі дату, час, спосіб доставки товару. Зазначені дата і час залежать від регіону доставки і часу, необхідного на обробку Замовлення. У разі, якщо для доставки товару Сторони використовують Кур'єрську службу доставки, Продавець залишає за собою право інформувати Покупця про відправлення товару за допомогою відправлення останнього повідомлення за номером телефону, який вказаний в бланку Замовлення.

4.6. Якщо після отримання Замовлення виявляється, що на складі у Продавця відсутня необхідна кількість замовленого Товару, Продавець інформує про це Покупця по телефону протягом 1-2 робочих днів. Покупець має право погодитися прийняти Товар в кількості, наявному в наявності у Продавця , або анулювати дану позицію Товару із Замовлення. У разі відсутності відповіді від Покупця по телефону та/або електронною поштою протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту оформлення Замовлення, Продавець має право анулювати Замовлення в повному обсязі.

4.7. Покупець має право змінити склад Замовлення до передачі його в Кур'єрську службу доставки шляхом повідомлення про це Продавця по телефону та/або електронною поштою.

4.8. Покупець розуміє, що колір товару може відрізнятися від того, що він бачить на зображенні в залежності від налаштувань монітора. У разі виникнення у Покупця питань, що стосуються властивостей і характеристик Товару, перед оформленням Замовлення, Покупець повинен звернутися до Продавця по телефону.

4.9. Термін виконання Замовлення становить 1-5 робочих дні з моменту отримання Замовлення Продавцем.

4.10. Місцем укладення електронного договору є місцезнаходженням фізичної особи, яка є Продавцем товарів.

4.11. З метою недопущення несанкціонованого доступу до облікового запису Покупця в інформаційно-телекомунікаційній системі Продавця для ідентифікації такої особи може використовуватися додатковий унікальний набір електронних даних, що додаються (приєднуються) до спеціального набору електронних даних, який був введений (створений) такою особою під час реєстрації.

5. Доставка товару. 5.1. У випадках, передбачених договором, Покупець повинен повідомити адресу доставки товару.

5.1. Продавець докладе всі зусилля для дотримання часового проміжку доставки, зазначених у відповідному Замовленні, проте, затримки у доставці можливі зважаючи на непередбачені обставини, що сталися не з вини Продавця. Продавець не гарантує доставку товару в точно зазначений час, доставка відбувається у часовий проміжок з 09:00 до 18:00 в робочі дні, згідно з попередньою домовленістю сторін.

5.2. Ризик випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця в момент передачі йому Товару і підписання Покупцем документів, що підтверджують доставку Замовлення.

5.3. Спосіб доставки: * Кур'єрська служба доставки (компанії «Нова пошта», «Інтайм», «Автолюкс» ) - використовується Продавцем для доставки Товару на території України, крім м. Рівне; * Служба доставки Продавця - використовується Продавцем для доставки Товару у м. Рівне та околицях (в межах 20 км). Спосіб доставки, а також кур'єрська служба доставки визначається Продавцем за погодженням з Покупцем.

5.4. Вартість доставки замовлених Товарів (крім доставки в межах м. Рівне) розраховується згідно з тарифами Кур'єрської служби доставки.

5.5. При доставці товару Кур'єрською службою доставки, підтвердженням отримання Товару Покупцем є підпис Покупця на документі Кур'єрської служби доставки на відпуск товару (декларація, накладна тощо).

5.6. Щоб уникнути випадків шахрайства, а також для виконання взятих на себе зобов'язань, при врученні Замовлення особа, яка здійснює доставку Замовлення, має право вимагати пред'явити документ, що засвідчує особу Покупця і/або Одержувача, а також вимагати вказати реквізити наданого Покупцем і/або Одержувачем документа, що посвідчує особу Покупця і/або Одержувача на документах, що підтверджують доставку Замовлення. Продавець гарантує конфіденційність і захист персональної інформації Покупця і/або Одержувача (п. 10. даних Правил).

5.8. У момент доставки Товару Покупець і/або Одержувач повинен перевірити комплектність і зовнішній вигляд Товару.

5.9. Покупець і / або Одержувач у момент отримання Товару отримує пакет документів на Товар: * Розрахунковий документ, що підтверджує покупку; * Бланк Замовлення; * Технічний паспорт, гарантійний талон або інший, що його замінює (при продажу товарів, на які встановлено гарантійні терміни).

5.10. Покупець зобов'язаний отримати замовлення в передбачені терміни транспортною компанією.

5.11. Плату за зберігання замовлення Покупець оплачує за свій рахунок.

5.12. Покупець зобов'язаний перевірити належну якість одержуваного товару в присутності працівника транспортної компанії. У разі пошкодження або інших причин втрати товарного виду товару скласти відповідний акт і отримати відшкодування транспортної компанії.

5.13. Інтернет магазин не несе відповідальності за затримки в роботі транспортної компанії.

5.14. Інтернет магазин не несе відповідальності за відвантажений товар з моменту отримання його транспортною компанією.

5.15. Покупець і/або Одержувач, при одержання Замовлення, підтверджує своїм підписом у Бланку замовлення факт отримання Товару, а також підтверджує, що не має претензій до зовнішнього вигляду і комплектності Товару.

5.16. Якщо інше не передбачено законом або договором, електронний документ (повідомлення) вважається відправленим Продавцем у момент, коли такий документ (повідомлення) переданий за межі інформаційної системи Продавця або особи, уповноваженої на його відправлення.

5.17. Якщо інше не передбачено законом або договором, електронний документ (повідомлення) вважається отриманим Продавцем у момент, коли такий документ (повідомлення) отриманий інформаційно-телекомунікаційною системою Продавця.

6. Оплата Товару.

6.1. Ціна Товару вказується поруч з певним найменуванням Товару в Інтернет-магазині.

6.2. Ціна обраних товарів фіксується при створенні замовлення.

6.3. Ціна Товару в Інтернет-магазині може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.

6.4. Замовити можна тільки той Товар, який є в наявності на момент замовлення.

6.5. Оплата Товару Покупцем проводиться в гривнях: при доставці Кур'єрською службою доставки - післяплатою або за безготівковим розрахунком , шляхом перерахувань коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

6.6. Замовлення відвантажуються тільки після передплати (мінімум 100 грн.) і отримання коштів інтернет-магазином Кnopka.

7. Повернення товару.

7.1. Покупець має право відмовитися від замовленого Товару в будь-який час до його одержання, а також після отримання Товару - протягом 14 днів (не рахуючи дня купівлі) згідно Закону України «Про захист прав споживачів».

7.2. Повернення Товару належної якості можливо у випадку, якщо він не використовувався і збережено товарний вид, пломби, ярлики, споживчі властивості, а також розрахунковий документ, який був виданий Покупцеві разом з проданим товаром.

7.3. При поверненні Товару , Покупець здійснює доставку товару, що повертається за свій рахунок, своїми силами за адресою: 33018, м. Рівне, вул. Відінська, 1Б.

7.4. При відмові Покупця від Товару Продавець повинен або здійснити повернення суми, сплаченої Покупцем за Товар, або здійснити обмін Товару, згідно з вимогами законодавства України.

7.5. Якщо було здійснено передоплату – інтернет-магазин повертає кошти протягом 7 днів шляхом узгодженим з Покупцем. Інтернет магазин не несе відповідальності за терміни роботи платіжних систем або банків і не повертає сплачені комісії.

7.6. Покупець не вправі повернути Товар, який вказаний в Постанові Кабінету Міністрів України (№ 172 від 19.03.1994 р.).

7.7. Отриманий Товар може бути замінений на інший розмір або колір у разі наявності такого товару. Оплата доставки в даному випадку відбувається за рахунок покупця.

7.8. Повернення Товару від Покупця проводиться Продавцем на підставі відправленого Покупцем, за допомогою електронної пошти, Продавцю заяви про повернення Товару: • Повне фірмове найменування Продавця; • Прізвище, Ім'я, По батькові Покупця, дані паспорта (якщо сума повернення перевищує 100грн.); • Найменування, кількість Товару; • Дата продажу Товару; • Сума, що підлягає поверненню;

7.9. У разі наявності у Товару істотного недоліку, обмін або повернення здійснюється тільки за наявності висновку від Підприємства, що задовольняє вимоги Покупця ( сервісний центр), про те, що умови експлуатації не порушені.

7.10. У разі виявлення, протягом встановленого гарантійного строку недоліків, Покупець якому проданий Товар неналежної якості, якщо це не було обумовлено Продавцем, має право за своїм вибором вимагати: - Пропорційного зменшення ціни; - Безкоштовного усунення недоліків товару в розумний строк; - Відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

7.11. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (Продавця), або фальсифікації Товару, підтверджених висновком компетентного органу, Покупець, в порядку та у строки, які уставлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін правил має право, на свій розсуд, вимагати від Продавця або Виробника або повернення сплаченої за товар грошової суми, або заміну Товару на такий же Товар або аналогічний, з того Товару, який є в наявності у Продавця.

7.12. Обмін і повернення Товару, розрахунок за який здійснювався за безготівковим розрахунком, проводиться Продавцем відповідно до реквізитів представленим Покупцем Продавцю в заяві на повернення Товару. Повернення коштів по поверненню товару здійснюється кожну п'ятницю.

7.13. Вартість доставки товару Покупцю не відшкодовується.

8. Гарантії та відповідальність.

8.1. Гарантійний строк зазначається в паспорті (гарантійному талоні) на Товар.

8.2. Гарантійні зобов'язання виконує Підприємство, що задовольняє вимоги Покупця за вказівкою Продавця.

8.3. Для початку гарантійного процесу покупець зобов'язаний повідомити інтернет-магазин Кnopka та отримати відповідні інструкції.

8.4. Для здійснення та виконання гарантійних зобов'язань Покупцеві необхідно пред'явити наступні документи: розрахунковий документ, що підтверджує покупку (якщо оплата була здійснена готівкою кур'єру), технічний паспорт, гарантійний талон.

8.5. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, придбаних в Інтернет-магазині Кnopka.

8.6. Пошкоджений товар при транспортуванні не приймається інтернет магазином Кnopka в якості гарантійного випадку. Такі випадки відшкодовуються транспортною компанією.

9. Інші умови.

9.1. До відносин між Покупцем і Продавцем застосовується законодавство України.

9.2. Покупець гарантує, що всі умови цих Правил йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

9.3. У разі виникнення позитивних відгуків або претензій з боку Покупця, він може звернутися до Продавця, заповнивши Книгу відгуків і пропозицій, розміщену на сайті Інтернет-магазину.

9.4. Недійсність якого положення цих Правил не спричиняє недійсність інших положень.

9.5. Продавець не відповідає за збитки Покупця виникли в результаті: - Неправильного заповнення бланка-замовлення, в т. ч. неправильного зазначення персональних даних; - Неправомірних дій третіх осіб.

9.6. Покупець зобов'язується не використовувати замовлений Товар в підприємницьких цілях.

9.7. Покупець несе всю відповідальність за достовірність відомостей, зазначених ним при реєстрації в Інтернет-магазині.

9.8. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, що виникли після набрання чинності Правил, в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачити й запобігти розумними заходами.

9.9. В інших випадках, не передбачених п. 8.5. Правил невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

10. Конфіденційність і захист персональної інформації

10.1. Надання інформації Покупцем:

10.1.1. При реєстрації в Інтернет-магазині Кnopka Покупець надає про себе наступну інформацію: Прізвище, Ім'я, адреса електронної пошти, контактний номер телефону, варіант пароля для доступу до Інтернет-магазину, який зберігається в зашифрованому вигляді, адреса для доставки Замовлень. 10.2. Використання інформації наданої Покупцем і одержуваної Продавцем.

10.2.1. Продавець використовує отриману від Покупця інформацію: * Для реєстрації Покупця в Інтернет-магазині; • Для виконання своїх зобов'язань перед Покупцем; • Для оцінки та аналізу роботи Інтернет-магазину; • Для визначення переможця в акціях , що проводяться Продавцем; • Для відновлення пароля; • Для розсилки рекламно-інформаційних повідомлень. 10.2.2. Продавець має право направляти Покупцю повідомлення рекламно-інформаційного характеру. Якщо Покупець не бажає отримувати розсилки від Продавця , він може відмовитися від отримання такої розсилки в Інтернет-магазині , повідомивши Продавця електронною поштою. 10.3. Розголошення інформації, отриманої Продавцем.

10.3.1. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, для виконання зобов'язань перед Покупцем.

10.3.2. Не вважається порушенням зобов'язань розголошення інформації відповідно до обґрунтованих і застосовними вимогами закону.

10.4. Ознайомлення Покупця з цими Правилами означає його безумовну згоду на обробку та використання персональних даних, наданих Покупцем при реєстрації та/або оформленні Замовлення в Інтернет-магазині Кnopka.

10.5. Продавець має право використовувати технологію cookies (cookies - службова інформація, що посилається веб-сервером на комп'ютер користувача, для збереження в браузері. Застосовується для збереження даних, специфічних для даного користувача, і використовуваних веб-сервером для різних цілей). Cookies не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.

10.6. Продавець отримує інформацію про ІР-адресі (унікальний ідентифікатор пристрою, підключеного до локальної мережі та/або мережі Інтернет) відвідувача Сайту. Дана інформація не використовується для встановлення особи відвідувача.

10.7. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Покупцем на Сайті в загальнодоступній формі.